Loading...

บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล


สามารถติดต่อขอทำได้ที่ แผนกใบอนุญาตขับรถยนต์ฯ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบกที่อยู่ติดกับ รร. การบินพลเรือนตรงข้ามสวนจตุจักรนั่นเองคะ สำหรับต่างจังหวัดสามารถขอทำได้ที่ขนส่งประจำจังหวัด
เอกสารประกอบการทำใบขับขี่สากลที่ต้องเตรียมนั้น

น้องๆจะต้องนำใบอนุญาตขับรถยนต์ 5 ปี ขึ้นไปหรือตลอดชีพ ตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนาหน้าหลัง 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

Passport พร้อมสำเนา 1ชุด ที่ยังไม่หมดอายุ(หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการต่ออายุ)
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่เป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นและถ่ายไม่ เกิน 6 เดือน

สำหรับกรณีที่ไม่ได้มาทำด้วยตนเองให้นำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทและสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ได้รับมอบอำนาจ 1ชุด

ค่าธรรมเนียม 505 บาท
หลังจากเตรียมเอกสารครบแล้วก็สามารถไปติดต่อได้ที่ อาคาร 4 ชั้น 2 แผนกใบขับขี่รถยนต์และนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ ที่ช่อง1-2 ระยะเวลาที่ทำประมาณ 1ชั่วโมงภายในวันเดียวกันคะ ใบอนุญาติขับขี่ระหว่างประเทศที่ได้รับนั้นจะมีอายุการใช้งาน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตคะและสิ่งสำคัญที่น้องๆควรจะมีไว้คู่กันกับใบขับขี่สากลน่ะคะคือ หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาอังกฤษซึ่งสามารถติดต่อได้กับที่เดียวกันคะ และเอกสารที่ต้องเตรียมไปเพิ่มน่ะคะคือ

ใบอนุญาตขับรถยนต์ 5 ปี ขึ้นไปหรือตลอดชีพ ตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนาหน้าหลัง 1 ชุด
Passport พร้อมสำเนา 1ชุด ที่ยังไม่หมดอายุ(หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการต่ออายุ)
รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่เป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นและถ่ายไม่ เกิน 6 เดือน

ค่าธรรมเนียม 105 บาทคะ
เพียงแค่นี้น้องก็สามารถขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศได้แล้วนะคะ
ตัวอย่างข้อสอบทำใบขับขี่ในอเมริกา

ที่มา http://www.patongbeachthailand.com/thai/21_3/868.shtml

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น